Đạo diễn! Cậu nợ tôi một giải CP xuất sắc nhất

Đạo diễn! Cậu nợ tôi một giải CP xuất sắc nhất

20200104.jpg

Tên gốc: Đạo diễn, nhĩ khiếm ngã nhất cá tối giai CP tưởng – 导演,你欠我一个最佳CP奖

Tác giả: Đào Chi Yêu – 桃之幺

Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, tình chung hữu độc, điềm văn, ông trời tác hợp, hỗ sủng, ngọt, ảnh đế công x đạo diễn thụ, 1vs1, HE.

Đọc tiếp “Đạo diễn! Cậu nợ tôi một giải CP xuất sắc nhất”

Hot search dự định

Hot search dự định

20191131.jpg

Tên gốc: Nhiệt sưu dự định

Tác giả: Kháo Kháo 靠靠

Thể loại: Vòng giải trí, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, thiên tài nghệ thuật gia ảnh đế công × đơn thuần sinh viên tài cao tiểu trong suốt thụ, niên thượng, SM, hiện đại

Đọc tiếp “Hot search dự định”