Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu

Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu

20180312

Tác giả: Thương Thử Đồ Long (Hamster làm thịt rồng)

Thể loại: Hiện đại, 1×1, HE

Đọc tiếp “Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu”